REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Spoločnosť OZETA, s.r.o. so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 44 360 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 20657/R vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len"ZoOS"). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Termín "predávajúci" používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť OZETA, s.r.o. Predávajúci je dodávateľom v zmysle de nície §2 písm. e/ ZoOS.
 3. Termín "kupujúci" označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorá kúpila alebo objednala u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle de nície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len "výrobok"). Pojem "tovar" na účely tohto Reklamačného protokolu označuje výrobok.
 4. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny, prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru.
 5. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm. a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami ZoOS a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.
 6. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú de níciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

     7.     Zodpovednosť za chyby:

 • Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. 
 • Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Tieto musia byť vyznačené na doklade o nákupe. 
 • Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe 24 mesiacov (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa upravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prev- zatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.

     8.    Uplatnenie zodpovednosti za chyby (reklamácia):

 • Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzke predávajúceho. V prevádzke musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru, prípadne vierohodne dokázať termín nákupu. 
 • Pre správne posúdenie reklamácie predávajúci skontrolu- je a preberie od zákazníka iba tovar, ktorý je čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. V opačnom prípade je oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie. 
 • V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z chýb (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie, reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob, akým sa chyba prejavuje a odovzdá chybný tovar predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude písomnou formou predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení rekla- mácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

    9.     Spôsob vybavenia reklamácie:

 • Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uply- nutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená.
 • Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru.
 • Tie isté práva, ako sú uvedené v bode 10.4., prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po tretej oprave vec riadne užívať.
 • Tie isté práva, ako sú uvedené v bode 10.4., prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Odborný posudok musí byť súčasťou protokolu o zamietnutí reklamácie a kupujúci ho musí mať k dispozícii. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je po- vinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 6. 2016 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

    10.    Alternatívne riešenie sporu v zmysle Zákona č.391/2015 Z.z.

 • Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom riešenia reklamácie predávajúcim, a predávajúci zamietol jeho žiadosť o nápravu, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní, a ak kupujúci vyčerpal všetky zákonom dané možnosti môže dať kupujúci návrh na riešenie sporu príslušnému subjektu alternatívneho rieše- nia sporov, ktorých zoznam je uverejnený na www.soi.sk
 • Kupujúci sa môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ak dôjde k sporu, ktorého hodnota je vyššia ako 20 ,- €. Návrh na riešenie sporu voči predávajúcemu môže dať aj kupujúci s bydliskom v zahraničí.
 • Podanie návrhu na riešenie sporu nevylučuje možnosť riešiť spor súdnou cestou.
 • V prípade riešenia sporu prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, je predávajúci povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov po zhodnotení všetkých zistených skutočností vypracuje buď Dohodu o vyriešení sporu (ak sa subjekty na nej dohodnú), alebo ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodeného stanoviska. Lehota na ukončenie sporu zo strany subjektu je 90 dní.
 • Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.