VIANOČNÁ SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ

"Zotri a vyhraj"

1.12.2018- 24.12.2018

Štatút spotrebiteľskej súťaže (ďalej len "štatút")

1. Vyhlasovateľ súťaže a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Ozeta s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44360 835, IČ DPH: SK2022675831, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava 1, Sro, 81365/B. Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmto štatútom, ktorý popisuje

práva a povinnosti organizátora a účastníkov súťaže ako aj pravidlá súťaže (ďalej len "súťaž").

2. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže sú všetky predajne OTTO BERG na Slovensku patriace spoločnosti Ozeta s.r.o.

3. Trvanie súťaže

Spotrebiteľská súťaž trvá od 1.12.2018, 09:00 hod. do 24.12.2018, 21:00 hod., vrátane týchto dní.

4. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba - občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní pravidlá súťaže. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa súťaže takáto osoba zúčastní a stane sa výhercom, takejto osobe nárok na výhru nevzniká a výhra sa jej neodovzdá. Výhry sa nemožno domáhať súdnou cestou.

5. Princíp a pravidlá súťaže

5.1 Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v termíne súťaže (1.12. - 24.12.2018) zakúpi akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek predajni OTTO BERG na Slovensku v hodnote 100 € a viac. . Každý jeden účastník spotrebiteľskej súťaže má nárok na 1 žreb v priebehu 24-hodín.

5.2 V lotérii je vydaných 398 kusov žrebov. Počet výherných žrebov je 398 ks.

5.3 Žreb obsahuje hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po zotretí stieracej vrstvy v hracom poli sa hráč dozvie hneď o okamžitej výhre. Na žrebe nie je možný súbeh viacerých výhier.

5.4 Princíp hry: Zotrite stieraciu vrstvu v hracom poli a nájdite okamžitú výhru.

6. Výhra

Výhry v spotrebiteľskej súťaži:

  • Zľava 5% - 380 ks
  • Poukážka 30 € - 15 ks
  • Poukážka 50 € - 2 ks
  • Nákup zadarmo do 1000 € - 1 ks

7. Odovzdanie výhry

Výhra je odovzdaná výhercovi osobne priamo v predajni od vedúcej predajne alebo od asistentky predaja, ktorá sa aktuálne nachádza v predajni.

7.1 Zľava 5% na celý nákup: Zľava 5% sa zákazníkovi uplatňuje priamo na celý nakúp (okrem zľavneného tovaru), za ktorý mu bol žreb vydaný. Zľava 5% nie je prenosná na inú osobu alebo na iný nákup. Zľava 5% prislúcha len na nákup, za ktorý bol zákazníkovi žreb vydaný. Zľava 5% sa nedá kombinovať s inými zľavami okrem zľavy vernostného programu OTTO BERG (maximálna výška zľavy po sčítaní s OTTO BERG klubovou zľavou je 15%) .

7.2 Darčeková poukážka 30 € a 50 €: Darčekovú poukážku zákazník obdrží priamo v predajni, v ktorej mu vznikol nárok na výhru. Darčekovú poukážku môže uplatniť zákazník priamo na nákup, za ktorý bol zákazníkovi žreb s výhrou vydaný. Darčeková poukážka hodnotovo nesmie presiahnuť hodnotu celého nákupu. Z darčekovej poukážky sa nevydáva a nedá sa zameniť za hotovosť. Darčekovú poukážku je možné uplatniť do 31.3.2019 a nemusí byť uplatnená priamo na nákup, za ktorý bol zákazníkovi žreb s výhrou vydaný. Poukážku je možné použiť aj na nákup zľavneného tovaru.

7.3 Nákup zadarmo do 1000 €: Nákup zadarmo sa zákazníkovi uplatňuje priamo na celý nakúp, za ktorý mu bol žreb vydaný. Nákup zadarmo nie je prenosný na inú osobu alebo na iný nákup. Nákup zadarmo prislúcha len na nákup, za ktorý bol zákazníkovi žreb vydaný. Nákup zadarmo nesmie presiahnuť celkovú hodnotu v sume 1000€. Z nákupu zadarmo do 1000 € sa nevydáva a nedá sa zameniť za hotovosť.

8. Dane

Výhry v súťaži nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Organizátor súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s

dodaním výhry výhercovi. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými

účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

10. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý by konal v rozpore so štatútom, v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora súťaže.

11. Osobné údaje

Výherca udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom

súťaže v rozsahu: meno, na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora súťaže a jeho služieb a aktivít, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

12. Záverečné ustanovenia

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť so štatútom súťaže a jej pravidlami na internetovej stránke organizátora

www.ottoberg.sk.