VÁNOČNÍ SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ

"Setři a vyhraj"

1.12.2018- 24.12.2018

Statut spotřebitelské soutěže (dále jen "statut")

1. Vyhlašovatel soutěže a organizátor soutěže

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost OTTOBERG s.r.o., Jánská 452/7, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 263 07 120, DIČ: CZ26307120, Spisová značka: C 42445 vedená u Krajského soudu v Brně. Spotřebitelská soutěž se řídí výlučně tímto statutem, který popisuje práva a povinnosti organizátora a účastníků soutěže jakož i pravidla soutěže (dále jen "soutěž").

2. Místo konání soutěže

Místem konání soutěže jsou všechny prodejny OTTO BERG a Prostějov v České republice patřící společnosti OTTOBERG s.r.o.

3. Trvání soutěže

Spotřebitelská soutěž trvá od 1.12.2018, 09:00 hod. do 24.12.2018, 21:00 hod., včetně těchto dní.

4. Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže se může zapojit každá osoba - občan ČR s trvalým pobytem na území České republiky s věkem 18 a více let, který splní pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže jakož i jejich blízké osoby. V případě, že se soutěže taková osoba zúčastní a stane se výhercem, takové osobě nárok na výhru nevzniká a výhra se jí nepředá. Výhry se nelze domáhat soudní cestou.

5. Princip a pravidla soutěže

5.1 Do soutěže bude zařazen každý účastník, který v termínu soutěže (1.12. - 24.12.2018) zakoupí jakékoliv zboží, v kterékoliv prodejně OTTO BERG nebo Prostějov v České republice v hodnotě 3000 Kč a více. . Každý jeden účastník soutěže má nárok na 1 los v průběhu 24 hodin.

5.2 V loterii je vydaných 1486 kusů losů. Počet výherních losů je 1486 ks.

5.3 Los obsahuje hrací pole zakryté stírací vrstvou. Po setření stírací vrstvy v hracím poli se hráč dozví hned o okamžité výhře. Na losu není možný souběh více výher.

5.4 Princip hry: Setřete stírací vrstvu v hracím poli a najděte okamžitou výhru.

6. Výhra

Výhry v spotřebitelské soutěži:

  • Sleva 5% - 1410 ks
  • Poukázka 500 Kč - 65 ks
  • Poukázka 1500 Kč - 10 ks
  • Nákup zdarma do 30 000 Kč - 1 ks

7. Předání výhry

Výhra je předána výherci osobně přímo v prodejně od vedoucí prodejny nebo od asistentky prodeje, která se aktuálně nachází v prodejně.

7.1 Sleva 5% na celý nákup: Sleva 5% se zákazníkovi uplatňuje přímo na celý nakup (kromě zlevněného zboží), za který mu byl los vydán. Sleva 5% není přenosná na jinou osobu nebo na jiný nákup. Sleva 5% přísluší pouze na nákup, za který byl zákazníkovi los vydán. Sleva 5% nelze kombinovat s jinými slevami kromě slevy věrnostního programu OTTO BERG (maximální výše slevy po sečtení s OTTO BERG klubovou slevou je 15%).

7.2 Dárková poukázka 500 Kč a 1500 Kč: Dárkovou poukázku zákazník obdrží přímo na prodejně, ve které mu vznikl nárok na výhru. Dárkovou poukázku může uplatnit zákazník přímo na nákup, za který byl zákazníkovi los s výhrou vydán. Dárková poukázka hodnotově nesmí přesáhnout hodnotu celého nákupu. Z dárkové poukázky se nevydává a nedá se zaměnit za hotovost. Dárkovou poukázku lze uplatnit do 31.3.2019 a nemusí být uplatněna přímo na nákup, za který byl zákazníkovi los s výhrou vydán. Poukázku je možné použít i na nákup zlevněného zboží.

7.3 Nákup zdarma do 30 000 Kč: Nákup zdarma se zákazníkovi uplatňuje přímo na celý nakup, za který mu byl los vydán. Nákup zdarma není přenosný na jinou osobu nebo na jiný nákup. Nákup zdarma přísluší pouze na nákup, za který byl zákazníkovi los vydán. Nákup zdarma nesmí přesáhnout celkovou hodnotu v částce 30000 Kč. Z nákupu zdarma do 30 000 Kč se nevydává a nedá se zaměnit za hotovost.

8. Dane

Výhry v soutěži nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 CFU

9. Odpovědnost organizátora soutěže

Na výhru nevzniká právní nárok. Organizátor soutěže neodpovídá za chyby, poškození či ztráty spojené s

dodáním výhry výherci. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se souhlasem organizátora soutěže.

Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými

účastníkem, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, resp. nevyužitím výhry. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže.

10. Zvláštní ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo z důvodů hodných zvláštního zřetele kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit spotřebitelskou soutěž. Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytl nepravdivé údaje nebo informace, organizátor soutěže bude oprávněn vyloučit takového výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru tím zaniká. Organizátor soutěže si také vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takového účastníka, který by jednal v rozporu se statutem, v rozporu s pravidly soutěže, pokusil se získat výhru podvodným jednáním, v rozporu s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno organizátora soutěže .

11. Osobní údaje

Výherce uděluje svůj souhlas na bezplatné poskytnutí nebo zveřejnění svých osobních údajů organizátorem

soutěže v rozsahu: jméno, na propagační, reklamní a marketingové účely spojené s vyhodnocením soutěže a propagací organizátora soutěže a jeho služeb a aktivit, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech.

12. Závěrečná ustanovení

Účastníci soutěže se mohou seznámit se statutem soutěže a jejími pravidly na internetové stránce organizátora

www.ottoberg.cz.